Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Bir nceki yaz? ile WordPress’i kendi bilgisayar?m?za kurduktan sonra s?ra onu biraz tan?maya geldi. Ben baz? terimlerin tam olarak evirilememesi ve al??kanl?klar?m nedeni ile WordPress’i ?ngilizce kullanmay? tercih ediyorum fakat siz Trke olsayd? daha anla??l?r ve kullan?labilir olurdu diye d?nyorsan?z onun da zm var :)

?u an kurulumundan itibaren Trke bir WordPress versiyonu olmasa da, kurulumdan sonra yaz?l?m?n kullan?c? arayzn Trke’le?tirmek mmkn. Bunun iin nce Hasan’?n blogunu ziyaret ederek kendisinin sinyol.org‘un evirisini referans alarak haz?rlad??? ve WordPress 2.0.2 ile de al??t???n? vurgulad??? dil dosyas?n? indiriyoruz (oraya kadar gitmi?ken kendisine bu kadar zahmet verip bize Trke WordPress kullan?m? imkan? sa?lad??? iin te?ekkr etmeyi de unutmuyoruz).

Sonra WordPress kurulum dizini iinde bulunan /wp-includes/ dizini ierisine giderek burada languages ad?nda yeni bir klasr olu?turuyoruz ve indirdi?imiz bu dil dosyas? ar?ivini olu?turdu?umuz bu “languages” dizinine a?yoruz. Dosyan?n yolu ?u ?ekilde olmal?;

/wp-includes/languages/tr_TR.mo

Daha sonra WordPress kurulum dizininde bulunan wp-config.php dosyas?n? (bir nceki blmde veri taban? detaylar?n? girdi?imiz dosya) a?yoruz ve ierisinde;

define (‘WPLANG’, ”);

ifadesini ar?yoruz ve bu sat?r? a?a??daki ?ekilde de?i?tiriyoruz;

define ('WPLANG', 'tr_TR');

Evet, hepsi bu :) Dosyay? kaydettikten sonra kullan?c? arayzne giri? yapt???n?zda panelin sizi Trke Kar??lamas? gerekiyor.

WordPress’imiz art?k trke fakat sabit diskimiz zerindeki blogumuzda sadece bir “Merhaba Dnya!” gnderisi ve Mr.WordPress taraf?ndan yap?lm?? tek bir yorum var. Bize WordPress in yeteneklerini tan?mam?z a?s?ndan daha fazla ierik gerek. E?er ba?ka bir servis zerinde hali haz?rda bir blogumuz varsa onun ieri?ini PC’mizdeki WordPress’e aktararak zerinde oynayabilece?imiz bir kalabal?k yaratabiliriz. Ama aktarma i?lemini gerekle?tirmeden nce bu a?amada WordPress’in ihtiya duyaca?? bir zelli?i; PHP’nin CURL uzant?s?n? aktifle?tirmeliyiz. Bunu da yine sihirli harfi arac?l??? ile gerekle?tiriyoruz. zerine sa? t?klayarak ula?aca??m?z menden “Konfigrasyon > PHP uzant?s?” seene?ini tercih ediyoruz ve kar??m?za ?kan pencereden “php_curl” seene?i nndeki kutuyu i?aretleyerek “uygula” tu?una t?kl?yoruz ve pencereyi kapat?yoruz.

Art?k mevcut blogumuzdaki ieri?i bilgisayar?m?zdaki WordPress kurulumuna aktarmak iin bir engelimiz kalmad???na gre; yetkili kullan?c? panelini mensnn en sonunda, sa?da bulunan “?eri aktar”a t?kl?yoruz. A?lan Sayfada bizim iin uygun seene?i seerek devam ediyoruz. Ben WordPress’e gemeden nce kulland???m Blogger’daki blogumdan aktarmak istiyorum gnderilerimi. Siz farkl? bir blog platformu kullan?yorsan?z onu tercih edebilirsiniz, hatta e?er arad???n?z blog servisi seenekler aras?nda yoksa RSS feed’i arac?l??? ile de aktarma seene?ini kullanamay? d?nebilirsiniz.

Aktarma i?lemi s?ras?nda WordPress aktar?lacak blogun temas?n?, verileri rahatl?kla alabilece?i bir tema format? ile de?i?tirece?i ve baz? ayarlar?nda de?i?iklik yapaca?? iin aktarma i?lemini ba?latmadan nce mutlaka verilerini aktaraca??n?z blogunuzun temas?n?n yede?ini al?n ve ayarlar?n?z? bir kenara not edin. Her ne kadar WordPress’in aktarma arac? i?lem sonras?nda her?eyi tekrar yerine koyuyor olsa ve blogunuzu nas?l b?rakt?ysan?z yle geri bulacak olsan?z dahi, tedbirli olmakta fayda var :)

Aktarma i?lemi olduka basit ve e?er sizde benim gibi Blogger’dan alacaksan?z verileri yapman?z gereken Blogger kullan?c? kimli?iniz ve ?ifrenizle giri? yapt?ktan sonra aktaraca??n?z blogunuzu semek ve olay? ak???na b?rakmak. Aktarma sresinin uzunlu?u aktard???n?z blogunuzdaki ieri?in oklu?u ile do?ru orant?l?. rnek olmas? a?s?ndan benim Blog*Spot’daki Acemi Blogcu’yu (170+ blog, 300+ yorum) WordPress’e aktarmam iin 3-4 dakika yeterli oluyor.

Art?k elimizde zerinde oynayabilece?imiz bir ok gnderi oldu?una gre e?itli kategoriler olu?turup yaz?lar? bu kategorilere atayabilir, yaz?lar? WordPress’in grsel metin dzenleme arayz ile yeniden biimlendirerek bu arac?n zelliklerini ?renebiliriz.

Yaz?n?n sonraki sayfas?nda temalar?n ve eklentilerin kurulumu ve kullan?m?na de?inece?im.

Sayfalar: 1 2 3

“WordPress’i tan?y?n” başlıklı yazıya 13 yorum yapılmış

 1. Hulya demiş ki:
  30 April 2006, 10:54 pm

  Bugn sayenizde WordPress’ e ad?m att?m. Heyecanla yaz? dizinizi bekliyorum. nk alan ad?m var ama hostum yok…Hem ?renip hem de blog yay?nlamak, heyecanl? bir o kadar da zor. Umar?m zoru ba?ar?r?m. Sayenizde tabi ki…Blogunuz iyi ki var te?ekkrler… Sorulacak kadar ok sorum var ki…

 2. ali demiş ki:
  30 April 2006, 11:15 pm

  WordPress camias?na bir ki?iyi daha kazand?rabildi?ime sevindim :) E?er daha nce gz atmad?ysan?z, bu yaz? dizisi dahilinde bundan nce yay?nlanm?? yaz?lara a?a??dan ula?abilirsiniz;

  Her zaman, elimden geldi?ince, sorular? yan?tlamaya al???yorum ve yan?tlayabildi?im lde de mutluluk duyuyorum :) Ama unutmay?n, Trk WordPress kullan?c?lar?n?n bir araya geldikleri WordPress-TR forumlar?nda benden ok daha tecrbeli kullan?c?lardan da yard?m alabilir ve wiki‘sinde yararl? dkmanlara ula?abilirsiniz.

 3. webthese demiş ki:
  1 May 2006, 4:58 am

  ali bey elinize kolunuza sa?l?k, insanlar? wp’ye kolayl?kla al??t?r?yorsunuz vallahi. wp konusunda baya?? tecrbe kazand?m, kendi temam? bitirmem an meselesi in?allah yak?n zamanda bende sizler gibi wp’ci olaca??m…

  bu gzel yaz? dizisi iin ayr?ca te?ekkr ediyorum, resimli anlat?mlar?n?z ok faydal? oluyor.

 4. Hulya demiş ki:
  1 May 2006, 8:44 am

  Ali Bey ok te?ekkr ederim. Verdi?iniz linkler ok faydal? oldu. Blm 3′ heyecanla bekliyorum…

 5. ali demiş ki:
  1 May 2006, 1:22 pm

  webthese;
  Gr?leriniz iin ok te?ekkr ederim, asl?nda sadece resimler kullanrak anlat?m yerine screencast de yapmay? d?nyorum ama pek zaman?m olmuyor :) Tema dzenlemeniz ve WP’ye gei?inizde kolay gelsin, umar?m sizi yenilenmi? blogunuzda ziyaret etme imkan?m?z olur.

  Hulya;
  Be?endi?inize sevindim, nmzdeki bir ka gn iinde 3. Blm de yay?nlamay? d?nyorum.

  ve bir de dzeltme notu;
  Hasan’?n evirisinden bahsederken kulland???m “sinyol.orgun evirisini referans alarak” ifadesi asl?nda durumu hatal? ifade ediyordu, onun iin dzelttim. Hasan sadece emin olamad??? yerlerde kendisinden nce yap?lm?? di?er evirilerle birlikte sinyol.org’un evirisinden faydalanm??. Dolay?s? ile sz konusu iki eviri tamamen birbirinden ba??ms?z iki ayr? rn. Bununla birlikte, her ikisi de olduka ba?ar?l? eviriler olduklar?ndan dolay? hangisini isterseniz kullanabilirsiniz :)

  Bu yanl?? anla??madan tr hem sinyol.org’dan hem de Hasan’dan zr dilerim.

 6. ali usta demiş ki:
  1 May 2006, 11:22 pm

  ok gzel bir yaz? olmu?. Yaln?z merak etti?im bir ?ey var, bloggerden verileri al?rken hi sorun ya?amad?n?z m?? Ben Trke karakterlrde ok ciddi s?k?nt?lar ektim, hâlen de zebilmi? de?ilim : )

 7. ali demiş ki:
  1 May 2006, 11:35 pm

  Ben transfer sonras?nda Trke karakter sorunu ya?amad?m. E?er Blogger’da UTF-8 d???nda bir kod kullanm??san?z sorun ya?am?? olabilirsiniz. Verileri aktard?ktan sonra kodlama ile ilgili olarak grnen tek sorun yorumlarda html etiketlerinin byk harfle yaz?lmas?yd? (<A HREF=””> gibi). Blog kodunu w3 raconuna uydurabilmem iin bunlar? teker teker kk harfler ile de?i?tirmem gerekti :)

 8. masuda demiş ki:
  2 May 2006, 1:37 am

  Ali Usta, ellerinize sa?l?k. Bir sonraki blm merakla bekliyorum, aray? amayal?m ama. :)

 9. iso demiş ki:
  17 August 2006, 11:30 pm

  tm dedikleriniz aynen uygulad?m, yapt?m, kurdum vs. ama tm olan biten de anlamad???m yer bilgisayar?m?zdaki sunucuda olu?an bu wordpress sayfas?yla internet sitemiz aras?nda nas?l ba?lant? kuraca??z. ieri?i aktar blmden yararland?ktan sonra yerel sunucuda yazd???mz? yaz?lar internetteki sitemize gidecek mi. yerel sunucu ile internet sayfas? aras?ndaki ba?lant? konusunda detayl? bilgi verirseniz daha ok seviniriz..

 10. ali demiş ki:
  19 August 2006, 4:28 pm

  Bu konu ile ilgili daha nce tart??m??t?k, ?urada yapt???m yorumun durumu anlaman?za yard?mc? olaca??n? umuyorum.

 11. BendeniZ demiş ki:
  5 November 2008, 10:40 am

  bu yorumu grrmsnz yada ne zaman grrsnz bilmiyorum:(
  ama cidden zor durumday?m
  bir alan ad? ve html paket ald?m IHS den.
  arkada??mda ordan bu ?ekide alm??.(ama ?u an yard?m isteyemiyorum baz? sebeplerden)
  wordpress kullan?yo ve ben de wp istiyorum
  ama bir karde?im denedi (ben hi anlam?yorum blogger ?m ve blogumu ta??mak stedim)
  olmad? dedi.destek birimi ise php pakete gemelisniz dedi.

  siz ne diyosunuz?

 12. Mmin demiş ki:
  27 July 2009, 12:31 am

  Merhaba dosttum.Anlatt?klar?n gzel ?eyler audio player iin.Benim sormak istedi?im yani kafama tak?lan k?s?mlar? dizayn edili?i.Senin yukar?da yapt???nda rnekte, sesi kontrol edebiliyorsun.Ve rengarenk bir ?eyler yapm??s?n.Bende ses standart al?yor.Sese kontrol edilemiyor.Bu durumdan bahsebilirmisin, nas?l yap?l?yor? Bu arada harika para, al?p gtrd beni.Te?ekkrler.

 13. Mmin demiş ki:
  27 July 2009, 12:47 am

  BendeniZ; yaz?n?z? yorumumu ekledikten sonra fark ettim.?hs den bende paket alm??t?m ve ozamanlar WordPress ve Joomladan hatta di?erlerinden hi anlamazd?m.Sonradan fark ettimki php. olay? iin farkl? paket almak gerek.?hs nin kalitesine diyecek hi bir szm yok.Adamlar i?ini kaliteli yap?yor.Lakin .php paketleri biz blogular? biraz a??yor.?nternette 20 liraya 100-150 mb wordpress uyumlu linux hostingler sat?l?yor.Onlardan bir tane alabilirsin.Konuyu da??tmayacaksak e?er buradan bir ka tavsiye linki verebilirim.Ayr?ca bendede wordpress uyumlu host var.Bilgin olsun.?stersen detaylar? gr?ebiliriz.

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>