Twitter'da takip et
Ana Sayfa

'Tasar?m' Kategorisi Arşivleri


Favicon nas?l olu?turulur?

Baz? web sayfalar?n?n adreslerinin hemen ba??nda zel ikonlar?n bulundu?unu mutlaka fark etmi?sinizdir. Siz de blogunuz iin bunlardan bir tane haz?rlayabilirsiniz. Bunun iin sadece bir foto?raf dzenleme program? ve biraz yarat?c?l??a ihtiyac?n?z var. Hatta i?in yarat?c?l?k k?sm? ile ilgilenmiyorsan?z web zerinde haz?r bir ok ikona ula?abilir ve onlardan be?endiklerinizi de kullanabilirsiniz. Favicon dosyas?n?n zellikleri Favicon terimi […]

MSN durumunuzu blogunuz zerinde gsterin

Okurlar?n?z taraf?ndan ula??labilir olman?z nemlidir. Bunu blogunuz zerinde e-postan?z veya kulland???n?z MSN Messenger ve benzeri haberle?me aralar?ndaki kimli?iniz hakk?nda bilgi vererek gerekle?tirebilirsiniz. Hatta MSNdeki durumunuzu (oturum a?p amad???n?z?) blogunuz zerinde gsterirseniz bu, bir ya?am belirtisi olarak, okurlar?n ilgisini daha ok ekecektir. Di?er haberle?me aralar? daha fazla seene?e sahipken, sz konusu MSN oldu?unda maalesef ok fazla […]

Blog’unuzu tasar?m ?ablonlar? ile ekici hale getirin

Blog’unuz ii blog servisiniz taraf?ndan sunulan ?ablonlar? kullanmak, hemen herkes ayn? ?ablonlar? kulland??? iin s?k?c? olabilir. rne?in servis olarak Blogger kullan?yorsan?z, asl?nda pek ok seenek varm?? gibi grnse de, alternatif ?ablonlar?n birbirinden o?u kez sadece renk farklar? ile ayr?ld??? dikkatinizi ekmi?tir. A?a??daki adreslerde Blogger iin farkl? ?ablonlar bulabilirsiniz; http://blogger-templates.blogspot.com/ ; Blogger iin en geni? ?ablon […]

Blog’unuza ShoutBox ekleyin

Bu s?ralar hemen her blog’da ShoutBox’a rastlamak mmkn. Bence blog mant???na ters bir ara olsa ve birok site ?ablonu ile uyumluluk gstermeyip irkinlik yaratsa da blog sahipleri aras?nda poplerli?i var. Belki, etkile?imli bir blog olu?turmak iin kullan??l? bir ara olarak d?nlebilir, ama bunun iin de insan?n kendini biraz zorlamas? gerek :) CBOX CBOX sitesini ziyaret […]

Blog’unuz iin kolay tan?t?m ikonu haz?rlama aralar?

Blog’unuz iin tan?t?m ikonu hazr?lamay? d?nyorsunuz ama foto?raf dzenleme programlar? ile aran?z iyi de?il mi? ??te sizi bu zahmetli i?ten kurtaracak aralar. Basit bir ?ekilde kendinize ikonlar haz?rlad?ktan sonra olu?turdu?unuz ikona sa? t?klay?n ve kaydedin, hepsi bu! Adresler a?a??da; http://button.blogflux.com/ http://www.lucazappa.com/brilliantMaker/buttonImage.php Kolay gelsin.