Twitter'da takip et
Ana Sayfa

'Blog aralar?' Kategorisi Arşivleri


WordPress 2.1.3 ve 2.0.10

WordPress ekibi yaz?l?m?n iki ayr? kolu iin yeni birer gvenlik gncellemesi yay?nlad?lar; WordPress geli?tiricileri WordPressin her iki kolu iin birer gncellemenin (v2.1.3 ve v2.0.10) yay?nland???n? duyurdular. Geli?tiriciler, hali haz?rda a??a ?km?? gvenlik risklerinin giderilmesinin yan? s?ra gelecekte tehlike yaratmaya aday olabilecek kodlar?n tm WordPress kod taban? taranarak onar?m?n?n gerekle?tirildi?ini vurguluyorlar ve tm WordPress kullan?c?lar?na en […]

RegisterFly’dan uzak durun!

Evet, sonunda oldu, ICANN ay?n 16’s?nda yapt??? a?klama ile RegisterFly‘?n alan ad? tescil yetkisini iptal etti?ini duyurdu. Uzun sredir benim ve Eray‘?n ya?ad??? problemler nedeni ile art?k RegisterFly kullanmamaya karar vermi? ve alan adlar?m? transfer etmeye ba?lam??t?m. Sadece ya?ad???m?z problemler de de?ildi bu karar? almama neden olan, birok yerde okudu?um kt izlenimler, bizim gibi problem […]

WordPress gncellemeleri: 2.1.1 ve 2.0.9

WordPress geli?tiricileri WordPress’in her iki kolu iin de gncellemeler yay?nlamaya devam ediyorlar. Bugn yay?nlanan 2.1.1 ve 2.0.9 gncellemeleri yine e?itli hata giderimleri ve gvenlik nlemlerini ieriyorlar ve, e?er ?ngilizce versiyon kullan?yorsan?z, her zamanki adreslerinde indirilmeye haz?r bir ?ekilde bekliyorlar. Hala 2.1.x koluna gemediyseniz, bir an nce al??malara ba?laman?z? neririm. nk WordPress geli?tiricilerinin de srekli vurgulad??? […]

Sunuculardaki “Shell” nedir ve ne i?e yarar?

Baz? sunucu sa?lay?c?lar?n nerdikleri paketler ile birlikte shell eri?imine izin verdiklerine mutlaka rastl?yorsunuzdur. Peki nedir bu shell dedikleri ve ne i?e yarar? ok k?saca zetlemek gerekirse; shell sunucunuz zerinde komut sat?r? zerinden i?lemler gerekle?tirebilmenize olanak sa?layan bir yaz?l?md?r. Shell ekran?n?, Windows’da “Ba?lat > al??t?r” ile kar??n?za ?kan kutuya “cmd” (win9x iin “command”) yazd???n?zda kar??n?za ?kan […]

MSN durumunuzu gstermek iin WordPress eklentisi

Bundan uzunca bir sre nce, MSN ya da di?er an?nda mesajla?ma aralar?ndaki durumunuzu blogunuzun okurlar?na nas?l gsterebilece?iniz konusunda bir yaz? yazm??t?m. O makalede bahsetti?im servis (OnlineStatus.org) arac?l??? ile WordPress zerinde MSN durumunuzu gsterebilmenize izin veren bir eklenti yay?nlanm??; IM Online. Eklenti geli?tiricisi taraf?ndan hem tek ba??na, hem de bir widget olarak sunuluyor. Kaynak; Weblog Tools […]