Twitter'da takip et
Ana Sayfa

Yaz? dizisinin ba??ndan beridir al??maya nce kendi bilgisayar?m?za kurarak, daha sonra da e?itli zelliklerini ke?fetmeye al??arak tan?maya ba?lad???m?z WordPress’in art?k istedi?imiz blog yay?n arac? oldu?undan eminsek kendimize bir web sunucusu aramaya ba?layabiliriz. Bunun iin nce wordpress.org’dan bir WordPress kurulumunun nelere ihtiya duydu?una bak?yoruz;

 • PHP 4.2 (veya daha yksek bir srm)
 • MySQL 3.23.23 (veya daha yksek bir srm)
 • Apache iin mod_rewrite modl (opsiyonel)

Evet, her ne kadar bu kadar basit ihtiyalar? olan bir yaz?l?m olsa da WordPress, bazen ba?ka ?eylere de ihtiya duyabiliyor. rne?in; bir nceki yaz?dan biliyoruz ki e?er ba?ka bir platformdaki blogumuzu aktarmak istiyorsak WordPress’e, PHP CURL uzant?s?na da ihtiyac?m?z olacak ve bu kez sz konusu olan kendi bilgisayar?m?z zerinde EasyPHP ile al??an bir WordPress kurulumu olmayaca??ndan Easy PHP zerine sa? t?klayarak ihtiyac?m?z olan bu gibi uzant?lar? kendimiz aktifle?tiremeyece?iz :) Dolay?s? ile de sunucumuza karar vermeden nce nelere ihtiyac?m?z oldu?unu iyi bilmeli ve ona gre hareket etmeliyiz.

zellikle foto?raf galerisi eklentileri gibi baz? eklentiler zel PHP uzant?lar?na ihtiya duyabiliyorlar. Bu yzden ihtiyalar?m?z? tespit ederken de izlenebilecek en mant?kl? yol istedi?imiz kurulumu kendi bilgisayar?m?z zerinde yaparak deneme-yan?lma ile karar vermektir.

Sunucu seimi s?ras?nda kullan?c?lar?n kar??lar?na ilk ?kan tercih konusu genellikle i?letim sisteminin seimidir. WordPress, kendisine PHP ve MySQL veri taban? altyap?s?n? sunan tm i?letim sistemlerine al??abiliyor, fakat wordpress.org taraf?ndan yaz?l?m?n en iyi performans?n? Apache web sunucusu kurulu olan Linux sistemlerde gsterdi?i vurgulan?yor. Windows sistemlerde o?u kez Apache yerine kullan?lan IIS‘in, arama motorlar?n?n sayfalar?m?z? indekslemesini kolayla?t?ran, yeni kal?c? ba?lant? tipi iin ihtiya duyulan mod_rewrite’? desteklemedi?i gz nne al?n?rsa, tercihimizi Linux’dan yana kullanmam?z art?k bir gereklilik halini al?yor. Bu a?amadan sonra kar??m?za bizim iin en uygun olan sunucuyu araken ?kacak baz? terimleri bilmemiz gerekiyor;

Domain name (alan ad?)

Burada hostbul.net‘den yard?m alaca??m;

Alan adlar? ip adresi denilen, bilgisayarlar?n birbirini tan?mas?n? sa?layan numara sisteminin daha basitle?tirilmi? ve ak?lda kalmas? iin kelimelerle ifade edilmi? halidir. rne?in HostBul.net alan ad?n? adres bar?na yazd???n?zda Internet bu alan ad?n? nce ip adresine evirir, daha sonra sizi bu ip adresine sahip bilgisayara ynlendirir.

.com .net .org .com.tr ve bunun gibi yzlerce alan ad? uzant?s? mevcuttur.

Unutulmamas? gereken bir nokta; alan ad? ve sunucu tan?mlar? birbirinden tamamen farkl? ?eylerdir ve bir alan ad? almak size web zerinde site yay?nlayabilmeniz iin bir alan sa?lamaz. Sitenizi yay?nlamak istiyorsan?z ayr?ca bir sunucu kiralaman?z / alman?z gerekecektir.

Web hosting (web sunucusu)

Blogumuzu birilerinin gelip ziyaret etmesini istiyorsak onu web sunucusu zerine koymam?z gerekiyor. ?nternet sayfalar?, srekli internet eri?imine sahip, yang?n, h?rs?zl?k gibi risklere ve yedek g kaynaklar? ile kesintilere kar?? korunan merkezlerdeki bilgisayarlar zerinde bulunurlar. Bu bilgisayarlar? web sitesi sahiplerine belirli cretler kar??l???nda kiralayan firmalara “web host”, yap?lan i?e de “web hosting” ad? verilmektedir.

Co-Location ve Dedicated (tekil) sunucular

Sunucu merkezinde bulunan bir bilgisar?n tek bir kullan?c?ya hizmet etti?i sunucu e?itleridir. Co-Location da bilgisayar size aittir ve kendi sunucunuzun donan?m / yaz?l?m sorunlar?ndan da siz sorumlusunuzdur. Dedicated de ise sunucu ?irketine ait ve size zel kullan?ma a?lm?? bir bilgisayar? kullan?rs?n?z ve donan?m / yaz?l?m deste?ini de sunucu sa?lar.

Shared (payla??ml?) sunucular

Bu tip sunucu e?idinde sunucu merkezindeki bir bilgisayar? bir ok kullan?c? (kimi durumda 100’den fazla) birlikte kullan?r ve sunucu bilgisayar yzlerce siteyi bar?d?r?r. Tahmin edersiniz ki bu tip sunucular?n Co-Location ve Dedicated alternatiflere oranla hem fiyatlar? hem de performanslar? ok daha d?ktr.

Virtual Private Server ya da Virtual Dedicated (sanal tekil) sunucular

Bu da asl?nda payla??ml? bir sunucu tipidir. Di?er payla??ml? sunuculardan fark? burada sunucu bilgisayar, zel yaz?l?mlar ile blnerek, ok daha az say?da ki?inin kullan?m?na a?l?r ve kullan?clara tekil sunucuculardaki yetkiler (root eri?im) verilir.

Bandwidth (bant geni?li?i)

Ayl?k veri transfer limitinizi ifade eder. Her internet sitesi html / php / asp gibi diller ile olu?turulmu? baz? dosyalardan meydana gelir ve bu dosyalar?n grntlenebilmesi iin (bazen do?rudan kendilerinin, bazen dinamik olarak olu?turulan sayfalar?n) nce okurlar?n bilgisayarlar?na indirilmesi gerekir. Okurlar adres sat?r?na bir site adresi girdiklerine taray?c? sunucudan o sitenin ilgili sayfas?n? ister ve sunucu ile okurun taray?c?s? aras?nda bir veri ileti?imi olur. Okurun istedi?i sayfa toplamda 30 kb ise, bu sunucudan 30 kb’?n okuyucuya aktar?lmas? anlam?na gelir. Dolay?s? ile web sitenizin ne kadar ok ziyaretisi olursa o kadar ok bant geni?li?ine ihtiyac?n?z olacakt?r.

Konu ilgili birok tan?ma HostBul.net zerinden ula?abilirsiniz.

Bir ok WordPress kullan?c?s? payla??ml? sunucu modellerini tercih etmektedirler. Her ne kadar, sunucu kaynaklar?n? birok kullan?c?n?n ayn? anda kullanmas? nedeni ile, performanslar? dedicated sunuculara oranla daha d?k olsa da, payla??ml? sunucular bizler gibi giri? seviyesi kullan?c?lar iin idealdir. Sonuta blog yazmaya yeni ba?layan birisinin yzlerce gigabyte alana ve ift i?lemcili, yine gigabyte’lar ile ifade edilen miktarda RAM’e sahip bir bilgisayar ve s?n?rs?z bant geni?li?ine ihtiyac? yoktur ve dolay?s? ile de gidip kendisine bir tekil sunucu almas? kadar da sama bir hareket olmayacakt?r :)

o?u durumda payla??ml? zmler bizler gibi kullan?c?lara yeterli gelecektir. rne?in; ?u an Acemi Blogcu’da bir payla??ml? sununucu zerinde bulunmaktad?r. Yaz?n?n sonraki sayfas?nda kendi sunucumun zelliklerinden ve benimki gibi (20GB alan, 1000GB bant geni?li?i, s?n?rs?z alan ad? bar?nd?rma ve s?n?rs?z MySQL veri taban?) bir sunucu paketini bir y?ll???na 30 YTL’ye nas?l alabilece?inizden bahsedece?im ;)

Sayfalar: 1 2

“Sunucu (host) seimi” başlıklı yazıya 110 yorum yapılmış

 1. FB demiş ki:
  14 November 2007, 6:03 am

  Acil durum arkada?lar ben burda grdm ve Dreamhost ?irketinden hosting almak iin ba?vurdum. Sanal kredi kart?yla demeyide yapt?m fakat hesap srekli pending durumunda gzkt ve ticket vas?tas?yla sebebini sordum 3-4 gn boyunca sren yaz??malar sonucu konuyu incelemeye ald?klar?n? ve sonuta bu hesapta bi doland?r?c?l?k durumu tespit edildi?ini bu zdende hesab?m?n a?lmamak zere kapat?ld?? ve param?n bi ka gn iinde geri iade edilece?ine dair mesaj ald?m!
  Ne doland?r?c?l??? anlayamad?m bi trl! Para bankadan aktar?ld? gzkyor san?r?m google check out kullanm??t?m ama bu samal???n sebebini bi trl anlayamad?m! Bu tarz bi olay ba??na gelen arkada?lar var m?? Bu durmda ne yapmam laz?m? nereye ba? vurmam laz?m???
  Bana gelen en son mesaj ?uydu ?er yanl?? anlamad?ysam bu dediklerimden bahsetmi? mesajda:

  “We have, of course, initiated a refund which should be returned to you
  within a few days. Unfortunately, your account was flagged for apparent
  fraud and we will be unable to provide hosting services to you.”

 2. Haydar demiş ki:
  17 November 2007, 6:46 am

  Evet buna benzer bi olay bir arkada??m?nda ba??na gelmi?ti tam bi samal?k bu yapt?klar? ama bizde sebebini anlayamam??t?k. Param?z? iade ettiler bizde gittik ba?ka ?irketden host ald?k ve dahada iyi oldu nemce. Yeni ?irketin paneli ok daha anla??l?r ve kaliteli.

 3. o?uz demiş ki:
  8 March 2008, 4:36 pm

  Dreamhost’ta bir hesab?m var idi. Hesab? kapatt?m. Fakat domaini Dreamhost’tan 2 sene register etmi?tim.. Yani daha bir senem var.. ?imdi bir arkada??m?n Dreamhost’ta hesab? var onun alan?n? kullanmak istiyorum host olarak domaini oraya nas?l ta??yaca??ma dair bir bilgi varm?? Dreamhost buna izin vermiyormu? diye duydum do?ru mu?

 4. oceangray demiş ki:
  8 March 2008, 11:22 pm

  e?er arkada??n 119 dolar deyerek ald? ise ta??yabilirsin.. ?ayet kupon kodu kullanarak ald? isen ta??yam?yorsun.. diyelimki kupon kodu ile 29 dolara ald?n, 90 dolar? daha dersen ta??mana izin veriyorlar.. bunu yapmalar?n?n sebebi bir ki?inin srekli farkl? hesaplar aarak hep kupon kodlar?yla sunucu sat?n almas?n? engellemek…

 5. Fatih Demir demiş ki:
  15 April 2008, 8:57 pm

  Selamlar,

  Dreamhost’dan sizin ynlendirmi? oldu?unuz kupon arac?l??? ile, crazy paketini alm??t?m.
  1 sene kulland?m. (mart 14 de ba?lam??t?.)

  Fakat devam etmek istemedi?im iin, herhangi bir deme yada hi bir ?ekilde bir i?lem yapmad?m. Hostun kendi kendine kapanmas?n? bekliyorum. Ama adamlar nedense, inatla hostu kapatm?yor. 1 ay gemi?, bedavaya hizmet veriyorlar. Aceba bana sormadan kendileri otomatikmi ekicekler paray? ? Sizde byle bir durum sz konusu olan varm?.

  Yani hosting hizmet sresi normal ?artlarda bitiyor ama hesab? kapatm?yorlar ve hosting hala hizmet veriyor. ?lgin. ?kacak kokusu yak?nda ama neyse :)

 6. dejaay demiş ki:
  15 June 2008, 8:07 pm

  Yaz?n?zda konu olan host sitesi yurt d??? kaynakl? ve ingilizcemde yok. Onun niin Trkiyeden nerebiliece?iniz bir host firmas? var m??

 7. yakuter » Ba?ar?l? Bir Gnlk Yazar? Olmak ?in… demiş ki:
  26 June 2008, 3:05 am

  […] bakabilirsiniz. Bar?nd?rma hizmeti seerken nelere dikkat etmem gerekiyor diyorsan?z Sunucu (host) seimi ba?l?kl? makaleyi okuyabilirsiniz. Uygun gnlk altyap?s? iin e?er programc?ysan?z […]

 8. Kemal Ersin Y?lmaz » Blog Archive » DreamHost.com demiş ki:
  15 August 2008, 10:11 pm

  […] Ek$i Szlk sitelerinde okudu?um yorumlar ve nihayet Acemi Blogcu‘da grd?m bir inceleme yaz?s? sonucunda, i?te […]

 9. Kemal Ersin Y?lmaz » Blog Ar?ivi » DreamHost.com demiş ki:
  17 August 2008, 12:10 am

  […] Ek$i Szlk sitelerinde okudu?um yorumlar ve nihayet Acemi Blogcu‘da grd?m bir inceleme yaz?s? sonucunda, i?te […]

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>