Twitter'da takip et
Ana Sayfa

DreamHost'un yeni tasar?m?Geti?imiz gnlerde posta kutuma ula?an DreamHost ayl?k blteninden ?rendi?im kadar? ile, 1997’den beri sektrde olan DreamHost, 9. ya??na girmi?. Y?ldnmleri nedeni ile de, genellikle her y?l dnmlerinde yapt?klar? zere, sunucu paketlerinde art?r?ma gitmi?ler. Benim de kulland???m L1 paketinin eskiden 20 GB olan alan kapasitesini 10 kat art?rarak 200 GB‘a, bant geni?ili?ini de 1 TB’dan 2 TB‘a ?karm??lar.

E?er yak?n zamanda sunucu hesab? amay? d?nyorsan?z ve fiyat/performans oran? yksek bir paket ar?yorsan?z, Acemi Blogcu ve Blogger Templates iin kulland???m DreamHost hakk?nda yazd???m detayl? incelemeyi yap?lan yorumlar ile birlikte okuman?z? tavsiye ederim. Yaz?n?n sonunda haz?rlad???m indirim kuponunu kullanarak 200 GB alan, 2 TB bant geni?li?i, s?n?rs?z MySQL veritaban? gibi zelliklere sahip L1 paketini bir y?l iin yakla??k 30 YTL’ye nas?l alabilece?inizin anlat?m?n? da bulabilirsiniz.

DreamHost’daki yenilikler bununla s?n?rl? de?il. Gmail’deki gibi, “+” i?areti ile modifiye edilebilen e-posta adreslerinin kullan?m?na olanak sa?lanarak e-posta trafi?inin ynetiminde iyile?tirme gerekle?tirilmi?. Web sitesini de yenileyen DreamHost’un yeni tasar?m?, mkemmel olmasa da, eskisine oranla daha iyi grnme kavu?mu?, zellikle kullan?c? giri? alanlar?n?n eklenmesi ile daha i?levsel bir ana sayfa grnts elde edilmi?. al??anlar?n?n ayn? zamanda ?irketin sahipleri oldu?unun vurguland??? yeni sloganlar?n? da zellikle be?endi?imi itiraf etmeliyim.

“DreamHost 9. y?l?na yenilenerek giriyor” başlıklı yazıya 25 yorum yapılmış

 1. oky demiş ki:
  7 October 2006, 5:21 pm

  senin vas?tanla dreamhost alm??t?m, tekrar te?ekkr edeyim :)

  inceleme yaz?nda, bu rakamlar?n asl?nda grnd? gibi olmad???ndan bahsediyordun. hatta hizmet artt?r?mdan nceki rakamlar iin, 300 tekil trafikli 3 web sitesini anca kald?r?r gibi bir rnek vermi?tin. ?imdi bu 10 kat artt?r?mdan sonra, kabaca bir hesapla, 3000 tekil trafikli 3 web sitesini anca kald?r?r diyebilir miyiz? yani tam anlam?yla bir do?ru orant? kurulabilir mi?

 2. Serkan demiş ki:
  7 October 2006, 9:05 pm

  DreamHost i?lemci dakikas? s?n?rlamas?n? kald?rd??? iin art?k her?ey grld? gibi. San?r?m bu daha nce Acemi Blogcu’da da haber olmu?tu.

 3. ali demiş ki:
  7 October 2006, 9:44 pm

  Evet Sunucu (host) seimi ba?l?kl? yaz?mda DreamHost ile ilgili blmn sonuna gncelleme bilgisi olarak eklemi?tim;

  DreamHostun her ay kullan?c?lar?na gnderdi?i bildiri e-postalar?n?n May?s say?s?ndan ?rendi?ime gre, DreamHost ald??? yeni bir kararla i?lemci kullan?m? politikas?n? kullan?c?lar? lehine de?i?tirdi?ini duyurdu. Yeni kararla birlikte nceden geerli olan s?n?rlama (50-60 i?lemci dakikas?) kald?r?l?yor ve kullan?c?lar?n scriptleri sistemin i?lerli?ini tehlikeye sokacak duruma gelmedi?i srece de mdahale edilmiyor. Durum bu boyuta geldi?inde ise kullan?c?y? daha rahat durumda olan ba?ka bir sunucuya aktararak kesintisiz yay?n yapmas?na imkan verilece?i vurgulan?yor. Bunu sa?layabilmek iin bir grup yeni sunucunun da sisteme dahil edildi?i belirtilmi?.

  Herhalde sonradan eklenen kk bir metin olarak insanlar?n gzlerinden ka?yor, kabahat benim, zr dilerim :)

  oky‘nin bahsetti?i durum bu geli?meden nce geerliydi, DreamHost yaz? da da belirtti?im gibi art?k aksini iddia ediyor. Henz canl? bir uygulamas?na ?ahit olmasam da – ne yaz?k ki server’? yakacak kadar yk bindiremiyorum sisteme :) – hem ?imdiye kadarki politikalar?nda hem de destek ekibi ile ileti?imlerimde gayet samimi buldu?um DreamHost’a bu konuda gveniyorum. Zaten hangi firma ile al???rsan?z al???n sonuta verdikleri szlere gvenmek zorunda kal?yorsunuz :)

 4. oky demiş ki:
  8 October 2006, 6:33 am

  o zaman bu ok iyi bir haber gerekten.
  site projeleri iin sponsor aramaya gerek kalmad? :)

 5. Huseyin Unal demiş ki:
  8 October 2006, 9:33 pm

  Yak?nda bizde Dreamhost’ a geece?iz in?allah.

 6. Abbas Tekin demiş ki:
  9 October 2006, 12:27 pm

  Kapasite ve bant geni?li?i artt?r?m? eski kullan?c?lar iin de geerli mi ?

 7. ali demiş ki:
  9 October 2006, 2:41 pm

  DreamHost ayl?k blteninde de vurguland??? zere;

  And as usual, all existing customers get it too, and you don’t even have to do anything to upgrade. It’s … already … happened.

  kapasite art?r?mlar? eski kullan?c?lar? da kaps?yor, hatta hi bir?ey yapmam?za gerek kalmadan kapsam?? bile :)

 8. Huseyin Unal demiş ki:
  9 October 2006, 4:42 pm

  Dreamhost’ a gei?te WordPress’ i kayan ba?ka kimse var m??

  Her gei? srecinde eski yaz?lar?m?, ayarlar?m? kaybetmekten b?kt?m :)

 9. ali demiş ki:
  9 October 2006, 7:53 pm

  Asl?nda bir WordPress blogunu bir sunucudan di?erine ta??mak genellikle ok problem yaratm?yor, san?r?m senin ?ans?zl???n sz konusu :) E?er eski veri taban?n hala duruyorsa yedekte aktarmay? beraber deneyebiliriz.

 10. Huseyin Unal demiş ki:
  10 October 2006, 2:33 pm

  Dreamhost bildirdim bakal?m zemezsek sana gelirim. Te?ekkrler.

 11. ali demiş ki:
  10 October 2006, 2:39 pm

  Her zaman beklerim ;)

 12. Alican Adem demiş ki:
  18 October 2006, 6:10 pm

  Arkda?lar ben ald?m, bu blogdaki arkda?? “beles” yazarak referance ettim 22 dolar’l?k (?aka gibi) bir cretle 200GB alan ve 2TB trafik olan bi alan ald?m. O kadar da ok h?zl? de?il ama bence Trkiye’deki server lara gre sper, hele birde Trk Ticaret gibi soyguncular varken bence californial? arkda?larla al??mal?.

  ingilizceniz yeterli ise hemen al?n derim ben. …

 13. Ali Ayhan demiş ki:
  14 November 2006, 11:18 pm

  seni refer ederek dreamhosttan bi host ald?m arkda??m ..
  birsr domain i buraya ynlendirip dreeamhostta bar?nd?rabiliyoruz fakat her domain iin burada belli bir trafik limiti koyabilirmiyim ?

  bu konuda ayd?nlat?rsan sevinirim ..

  iyi al??malar

 14. Bonjoka demiş ki:
  15 November 2006, 4:36 pm

  Dreamhostta kullan?c?lar olu?turup kullan?c?lara kota verebilmek mmkn, ama dedi?iniz gibi alan adlar?na kota koymak mmkn de?il diye biliyorum.

 15. ali demiş ki:
  15 November 2006, 4:45 pm

  birsr domain i buraya ynlendirip dreeamhostta bar?nd?rabiliyoruz fakat her domain iin burada belli bir trafik limiti koyabilirmiyim ?

  DreamHost kullanc? paneline giri? yapt?ktan sonra “Status > Bandwidth Usage” yolu ile ula?aca??n?z ekranda s?ralanan alan adlar?n?z?n hemen yan?ndaki “BW Throttling” stunundaki “Disabled” ifadeleri zerine t?klayarak istedi?iniz alan ad?n?n kullanaca?? ayl?k bant geni?li?ini s?n?rland?rabilirsiniz.

 16. Ali Ayhan demiş ki:
  20 November 2006, 3:23 pm

  t?k ederim arkda??m deneyim kontrol edicem bi..

  sa?olas?n . .

 17. izzet demiş ki:
  26 December 2006, 9:46 pm

  host h?z? ne kadar bilginiz var m?? yani ka mbtlik

  test link var m?? test edebilece?imiz..

  te?ekkrler

 18. ali demiş ki:
  3 February 2007, 10:00 pm

  Dreamhosttan yer almaya karar verdim fakat kredi kart?yla malesef trkiyeden deme kabul etmiyorlar. sebebini merak ettim a?kas?, san?r?m demelle ilgili sor?n ya?ad? adamlar ve trkiyeyi listeden ?kard?. bilgisi olan var m??

 19. m.ali demiş ki:
  4 February 2007, 1:09 pm

  Bir nceki mesaj?mla ilgili cevap bekliyorum, dreamhosttan kredi kart?yla al??veriy yapam?yoruz arkada?lar. dreamhost google chekout kullan?yor ve ynlendirdi?i listede tm lkeler varken trkiye yok. google hesab?n?za girip kredi kart? bilgilerinizi trkiye ile gncelleyip deme i?lemini yle yapmaya kalkt???n?zda ise kar??n?za “Dreamhost Trkiye’den deme kabul etmiyor” ibaresi ?k?yor. Bu sorunu a?abilen var m? acba ya da ba?ka bir host nerisi olan?
  Te?ekkrler.

 20. ali demiş ki:
  4 February 2007, 1:17 pm

  Konuyu burada da tart???yoruz, beklemek yerine sizde DreamHost’a yazabilirsiniz.

 21. BigadicMania demiş ki:
  9 February 2007, 8:50 pm

  Slm ben bi?i soracakt?m dreamhostla ilgili oldu?u iin buraya yazay?m dedim ben htacces dosyas? olu?turam?yorum bide magic_quotes_gpc ayar?n? nas?l de?i?tirebilirim(joomla yukleyece?imde) senden ba?kada dreamhostla bilgi ald???m biyer yok (bu arada hostu sen?n tavsiyen sayesinde ald?m ok memnunun in?allah bu sorunuda halledicem)

 22. ali demiş ki:
  9 February 2007, 9:46 pm

  DreamHost’dan memnun oldu?unuza sevindim :) Yard?m etmek isterim ama Joomla kullanmad???m iin sizi yan?ltabilirim. Bu yzden sorunuzu Joomla forumlar?na ya da DreamHost destek ekibine yneltmeniz daha do?ru olacakt?r.

  Not: Unutmadan, DreamHost ynetim panelinizden Joomla’y? tek t?klama ile k?rabilece?inizi biliyorsunuz de?il mi? ;)

 23. BigadicMania demiş ki:
  10 February 2007, 12:55 am

  Biliyorumda i?te joomla trkiyedeki srm tamamen trke :-) bide ole denim ok sa?ol

 24. o?uz demiş ki:
  4 March 2007, 11:50 pm

  yaf bunlar niye cpanel kulland?rtm?yolar bi anlamad?m gitti nas?l kullanac??z bu dreamhost panelini :)

  google checkout ta Trkmenistan ve postakoduna 744000 yazarak dedim yar?m saat sonra a?ld? hesap..

  ingilizcem olmadan nas?l anlayaca?am bu panel i bilmiyorum..

 25. eryigitm demiş ki:
  31 July 2009, 1:29 am

  dreamhostta ac?lan dns lere kullan?c? atamak ve o kullan?c? sadece kendine ac?lan dns adlar? ftp ve mail bilgisine eri?ebisin istiyorum, hesab?mdaki diger alan adlar? ve bilgilerine eri?emesin ve gremesin istiyorum, bunu nas?l gerceklestirebiliriz. sagolun….

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>