Twitter'da takip et
Ana Sayfa

WordPress’i FTP kullanmadan gncellemek

Standart bir WordPress kurulumunu gncellerken wp-admin/ ve wp-includes/ klasrlerini, ve kurulum kk dizinindeki wp-config.php hari tm dosyalar? silmeniz gerekecektir. Bunlar?n yan?nda, e?er varsa, wp-content/cache/ dizinin de silinmesi gerekir. Tm bu i?lemleri FTP istemiciniz ile yapmaya kalkt???n?zda, tm dosya ve klasrleri teker teker ele alan istemcinizin bu alt dizinler alt?nda bulunan dosyalar? birer birer silmesi dakikalar alacakt?r. Sonras?nda gncel WordPress dizin ve dosyalar?n? sildiklerinizin yerine gndermek iin de, yine herbir dosya teker teker gnderilece?inden, silmek iin ay?rd???n?z zamandan daha fazlas?na ihtiyac?n?z olacakt?r. FTP istemicinizi kullanarak gerkele?tirece?iniz bir WordPress gncellemesi, sizin ve sunucunuzun internet h?z?na ba?l? olarak, ortalama 10-15 dk aras?nda zaman gerektirmektedir. E?er ok say?da eklenti de kullan?yorsan?z, gncelleme ncesinde deaktive etti?iniz bu eklentileri tekrar (ve teker teker) aktifle?tirmeyi de hesaba katarsan?z, bu sre ktmser bir tahminle 20 dk’y? bile geebilir. Gncellemek zorunda oldu?unuz birden fazla siteniz olma olas?l???na ise hi de?inmiyorum :) E?er sunucunuz size shell eri?imi sa?l?yorsa ve yeterli prati?e sahipseniz ayn? i?lemleri gerkekle?tirmek en fazla iki dakikan?z? alacakt?r.

PuTTYWordPress’i shell arac?l??? ile gncellemeye ba?lamadan nce sunucu sa?lay?c?n?z?n size temin etti?i shell kullan?c? ad? ve ?ifreniz ile sunucunuza giri? yapman?z gerekiyor. Bunun iin yandaki PuTTY ekran grntsnde belirtilen alana sunucunuzun host adresini veya IP adresini girmeniz, sonra da altta gsterilen “Open” tu?una t?klaman?z gerekecektir. Sunucu adresini girdi?iniz kutunun alt?nda sunucunuzun tercih etti?i ba?lant? tipini belirtmeyi unutmamal?s?n?z. PuTTY seti?iniz ba?lant? tipine gre ba?lant?n?n kurulaca?? port numaras?n? protokol iin n tan?ml? ileti?im portu ile otomatik olarak de?i?tirecektir. Bununla birlikte, e?er sunucunuz gvenlik amac? ile n tan?ml? olandan farkl? bir port tercih ediyorsa, bunu el ile girmeniz gerekecektir.

Sonras?nda kar??n?za ?kan siyah ekranda ise s?ras? ile kullan?c? ad?n?z? ve ?ifrenizi girmeniz gerekiyor. ?ifrenizi girerken, girdi?iniz karakterler iin ekranda y?ld?z vb bir i?aret ?kmayaca?? iin, hi bir?ey yazm?yormu?sunuz izlemine kap?labilirsiniz. Bu shell giri? ekran?n?n genel davran?? biimidir, durumu nemsemeyin ve ?ifrenizin tm karakterlerini girdi?inizden emin olduktan sonra “Enter”i tu?lay?n, giri?in gerekle?ti?ini greceksiniz.

??e nce WordPress’in gncel versiyonunu indirerek ba?l?yoruz, fakat WordPress’i kendi bilgisayar?m?za de?il do?rudan sunucu bilgisayara indirece?iz :) Bunun iin hemen her Linux kurulumu ile gelen “wget” indirme arac?ndan yararlanaca??z. nce geici bir dizin olu?tural?m, sonra da bu dizin ierisine geelim, emin olmak iin de “pwd” komutu ile konumumuzu kontrol edelim;

$ mkdir temp
$ cd temp
$ pwd
/home/kullaniciadi/temp

Yeni olu?turdu?umuz “temp” dizini ierisinde oldu?umuzdan emin olduktan sonra WordPress’i indirmesi iin sunucumuza talimat verebiliriz;

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Sunucu bilgisayarlar internete yksek h?zlar ile ba?land?klar?ndan dolay?, indirme i?lemi en ok birka saniye srecektir. Sonras?nda latest.tar.gz dosyas?n?n varl???n? “ls” komutu ile kontrol edebiliriz. Komutu “ls -al” olarak girdi?inizde a?a??dakine benzer bir ekran ile kar??la?man?z gerekiyor;

$ ls -al
total 528
drwxrwxr-x 2 kullaniciadi pg543492 12288 2007-01-21 01:38 .
drwxr-x--x 21 kullaniciadi pg543492 4096 2007-01-15 10:18 ..
-rw-rw-r-- 1 kullaniciadi pg543492 519033 2007-01-21 01:45 latest.tar.gz

Art?k WordPress’in gncel versiyonunun ar?iv dosyas?n? indirdi?imize gre bunu aabiliriz. TAR format?nda olan ve GZIP s?k??t?rmas?na sahip bu dosyay? a?a??daki komut arac?l??? ile bulundu?u dizine a?yoruz;

tar -xzvf latest.tar.gz

Bu i?lem sonucunda girilecek bir “ls -al” komutunun ?yle bir ekran ile geri dn? yapmas? gerekir;

$ ls -al
total 532
drwxrwxr-x 3 kullaniciadi pg543492 12288 2007-01-21 01:45 .
drwxr-x--x 21 kullaniciadi pg543492 4096 2007-01-15 10:18 ..
-rw-rw-r-- 1 kullaniciadi pg543492 519033 2007-01-21 01:45 latest.tar.gz
drwxr-xr-x 5 kullaniciadi pg543492 4096 2007-01-15 13:41 wordpress

WordPress’in son versiyonunu bar?nd?ran “wordpress” dizininin olu?tu?unu grdkten sonra bu dizin ierisine geiyoruz;

$ cd wordpress

ve kendimize gncelleme s?ras?nda kullanaca??m?z yeni bir ar?iv olu?turuyoruz (*);

$ tar -czvf wp.tgz *

Art?k gncelleme iin kullanaca??m?z WordPress paketini haz?rlad???m?za gre gncelleyece?imiz WordPress kurulumu zerindeki i?lemleri gerekle?tirebiliriz (anlat?m s?ras?nda WordPress’in sunucu kk dizini alt?nda bulunan “www” dizini ierisinde kurulu oldu?unu varsayaca??m). Bunun iin sunucumuzdaki “www” dizinine gei? yap?yoruz;

$ cd /home/kullaniciadi/www

Bu dizinde ilk i?imiz, daha sonraki basamaklarda yapaca??m?z i?lemlerden etkilenmemesi iin, wp-config.php dosyas?n?n ad?n? (daha do?rusu uzant?s?n?) de?i?tirmek olmal?. Bunun iin a?a?daki komutu kullan?yoruz;

$ mv wp-config.php wp-config.php.yedek

wp-config.php’yi sa?lama ald?ktan sonra, bu dizin ierisinde silinmesi gereken dizin ve dosyalar? a?a??daki komut arac?l??? ile uzakla?t?r?yoruz;

$ rm -rf wp-admin/ wp-includes/ wp-content/cache/ *.php

Bu basamaktan sonra geriye sadece wp-content/ dizini, i?lem ncesinde ad?n? de?i?tirdi?imiz wp-config.php.yedek dosyas? ile WordPress kk dizinin de bulunan, ve WordPress’in al??abilmesi iin hayati nem ta??mad?klar? iin gncellenmelerinin ok da gerekli olmad???, readme.html ve license.txt dosyalar?n?n kalm?? olmas? gerekiyor. ?sterseniz daha nceki basamaklarda da kulland???m?z “ls -al” komutu ile kontrol edebilirsiniz.

Gerekli uzakla?t?rma i?lemlerinden sonra gncelleme iin haz?rlad???m?z WordPress ar?ivini iinde bulundu?umuz “www” dizinine ta??yabiliriz. Bunun iin a?a??daki komuttan yararlan?yoruz;

$ mv ../temp/wordpress/wp.tgz .

Sonra da ar?ivin ieri?ini ?kartmam?z gerekiyor;

tar -xzvf wp.tgz

TAR dosyalar? ?kart?rken n tan?ml? olarak eski dosyalar?n zerine yazacakt?r (dolay?s? ile wp-content/ dizini ierisindeki eski dosyalar paket ierisindeki versiyonlar? ile de?i?tirileceklerdir) (**). Gncel WordPress dosyalar?n? yerine koyduktan sonra ad?n? de?i?tirdi?imiz wp-config.php’yi tekrar eski haline getirmemiz gerekiyor;

$ mv wp-config.php.yedek wp-config.php

Her?ey yerli yerinde oldu?una gre art?k taray?m?z?n adres sat?r?nda upgrade.php’yi al??t?rarak ykseltme i?lemini tamamlayabiliriz.

http://www.siteadi.com/wp-admin/upgrade.php

Evet hepsi bu, art?k eklentilerinizi aktifle?tirmeye ba?layabilirsiniz :) Konu ile ilgili bir sonraki yaz?mda bir sitenin yede?inin shell arac?l??? ile nas?l al?naca??na ve shell i?lemlerinin nas?l otomatize edilebilece?ine de?inece?im. E?er bu yaz?y? be?endiyseniz bir sonrakini ka?rmaman?z? neririm ;)

Dipnotlar;

(*) Ar?ivi aarken hedef dizinde “wordpress” isimli bir dizin olu?mas?n? istemedi?im ve bu yntem dosyalar? teker teker belirleyerek ?karmak ya da ta??maktan daha kolay geldi?i iin tercih ettim. E?er istereseniz bu basamak (veya genel olarak nerdi?im gncelleme metodu iin) bir ok de?i?ik alternatif bulabilirsiniz.
(**) Akl?n?za gelebilecek; “Madem TAR otomatik olarak eski dosyalar?n zerine yazacak, neden gncelleme s?ras?nda de?i?tirilecek dosyalar? silmekle zaman kaybediyoruz?” sorusu iin; bazen dosyalar?n sahipleri ve izinleri dolay?s? ile zerine yazma i?lemi sekteye u?rayabiliyor, bu yzden i?imizi garantiye al?yoruz ;)

Sayfalar: 1 2

“Sunuculardaki “Shell” nedir ve ne i?e yarar?” başlıklı yazıya 13 yorum yapılmış

 1. Fatih Arslan demiş ki:
  18 February 2007, 1:08 am

  Gzel bir yaz? olmu? ellerinize sa?l?k. Benim iin bu byk bir kriter, Shell(bash) deste?i vermeyen bir sunucu ile aram kt olurdu herhalde. Ayr?ca ek olarak dosyalar? dzenlemek iin

  vim dosya.txt

  ?eklinde Vim ile dzenleyebilirsiniz. Kendisi Linux camias?n?n en gzel, en nadide uygulamalar?ndan biridir. ??inize yarayabilir. Bir de Linux alt?ndan ba?lanmak iin

  ssh [email protected]?.com

  ?eklinde konsoldan giri? yapabilirsiniz. Openssh paketini yklemek ?art?yla tabi.

 2. ali demiş ki:
  18 February 2007, 1:36 am

  Evet, shell eri?iminin hayatlar?n? nas?l kolayla?t?rabilece?ini farkeden herkes bu olana?? sa?lamayan sunuculara so?uk bakmaya ba?l?yor ister istemez :)

  Yaz?y? konu ile ilk tan??acaklar? hedefleyerek yazd???m iin olabildi?ince sade tutmaya al??t?m, bu yzden birok araca de?inmedim. vim gerekten iyi bir dzenleyici olsa da ben bana kullan?m? daha kolay gelen nano’yu tercih ediyorum (sunucularda genellikle her ikisine de yer veriliyor). Yine, Linux kullan?c?lar?n?n Windows kullan?c?lar?na k?yasla, SSH’?n ne anlama geldi?inin ve nas?l kullan?laca??n?n daha ok fark?nda olacaklar?n? farzederek ok detaya yer vermemi?tim, ayr?nt? iin te?ekkr ederim ;)

 3. osman demiş ki:
  18 February 2007, 7:00 am

  evet gerektende ok gzel bir?ey bu shell. ben bugnden sonra hosting al?rken mutlaka shell deste?ine bakaca??m.

 4. Exxon Valdez demiş ki:
  20 February 2007, 6:14 pm

  Bir de, sunucuda ssh varsa byk olas?l?kla rsync de vard?r ki, bu uygulama sayfa yay?nlama, dosya yollama i?lemlerini baya?? bir h?zland?r?r.

 5. WordPress gncellemeleri: 2.1.1 ve 2.0.9 » Acemi Blogcu demiş ki:
  21 February 2007, 12:10 pm

  […] e?er sunucunuzun shell deste?i varsa, gncellemelerinizi zahmetsizce gerekle?tirmenin yolunu burada bulabilirsiniz […]

 6. ali demiş ki:
  22 February 2007, 10:42 am

  Exxon:
  Evet, hatta SVN’de varsa, bu deste?i veren yaz?l?mlar? kurmak ve gncellemek de olduka h?zlanacakt?r. Yak?n zamanda WordPress Codex’inde, WordPress’in SVN arac?l??? ile yklenmesi ve gncellenmesi zerine bir makale yay?nland?, burada yay?nlad???m makaleden faydalanmay? d?nenlerin oraya da bakmalar?nda yarar var.

 7. Bir Dost demiş ki:
  23 February 2007, 6:50 pm

  Arkada?lar Merhaba,

  Acemiblogcu’ dan daha acemi bir blog kullan?c?s? olan ben, birka gn nce kendi wordpress tabanl? sitemi am?? bulunuyorum ve ierik olarak bilgilerimi payla?mak istesemde, konular? k?sa ?ekilde anlatamamak gibi bir zrm oldu?u iin bir ok yaz?y? yar?da kesiyorum ve yazmay? b?rak?yorum. Fakat ilk gnderdi?im postlar?m yukar?da bahsi geen konularla ilgili(benim postlar?m daha nce yaz?lm??:) ve bu tesadften faydalanarak acemiblogcu’ nun izniyle burada hafif duyuru amal? sitenin adresini vermek istiyorum. Yukar?daki bahsi geen konuyla ilgili bir ka ipucu yazm??t?m projeler.org adresinde. Yeni ba?layanlar iin ok i?e yaramayacak olsada ilerde eminim saatlerinizi harcayaca??n?z konular aras?nda.. Ayr?ca anlat?m tarz?m ve cmleler ile ilgili ele?tirilerinizi yorum olarak yazarsan?z gelecek yaz?lar?ma(e?er imkan olursa) ok byk katk?da bulunmu? olursunuz. Bu tr yorumlar? muhtemelen yay?nlamam konu d??? olaca?? iin fakat hepsi kabulmdr :) Yaz?lm?? konu ile ilgili sorular?n?z ise cevab?yla beraber yay?nlacakt?r elbette.

  Hay?rl? gnler…

 8. Bilgili Genc » Blog Ar?ivi » WordPress 2.2 Getz demiş ki:
  29 September 2007, 12:19 pm

  […] ile gncellerken Trkiye belgelerindeki srm ykseltme makalesinden, Shell ile gncellerken buradan yard?m […]

 9. SSH Shell komutlar? (putty) | Blog ve Wolkanca demiş ki:
  20 May 2008, 8:59 am

  […] Shell nedir? Baz? sunucu sa?lay?c?lar?n nerdikleri paketler ile birlikte shell eri?imine izin verdiklerine mutlaka rastl?yorsunuzdur. Peki nedir bu shell dedikleri ve ne i?e yarar? ok k?saca zetlemek gerekirse; shell sunucunuz zerinde komut sat?r? zerinden i?lemler gerekle?tirebilmenize olanak sa?layan bir yaz?l?md?r. Shell ekran?n?, Windowsda "Ba?lat > al??t?r" ile kar??n?za ?kan kutuya "cmd" (win9x iin "command") yazd???n?zda kar??n?za ?kan siyah ekran?n Linux versiyonu olarak d?nebilirsiniz. Windowsdaki komut sat?r? ile kk benzerlikler gsterse de ok daha geli?mi? zellikler bar?nd?r?r, ki bu sayede de i?ini bilen birisi iin Linux ile i?letilen bir bilgisayar? herhangi bir arayze gerek kalmadan ynetmek ok kolayd?r… […]

 10. nurah demiş ki:
  7 August 2009, 2:36 pm

  ssh ile shel araindaki fark ne ?

 11. ali demiş ki:
  16 August 2009, 1:04 am

  ssh ile shel araindaki fark ne ?

  “SSH” ile sunucuya ba?lan?p “Shell” zerinden i?lem yap?yorsunuz.

 12. Webkantin demiş ki:
  22 January 2013, 5:42 pm

  ok te?ekkrler gzel anlat?m olmu?.

 13. SSH Shell komutlar? (putty) - WOLKANCA demiş ki:
  2 October 2020, 10:02 pm

  […] Shell nedir? Baz? sunucu sa?lay?c?lar?n nerdikleri paketler ile birlikte shell eri?imine izin verdiklerine mutlaka rastl?yorsunuzdur. Peki nedir bu shell dedikleri ve ne i?e yarar? ok k?saca zetlemek gerekirse; shell sunucunuz zerinde komut sat?r? zerinden i?lemler gerekle?tirebilmenize olanak sa?layan bir yaz?l?md?r. Shell ekran?n?, Windows'da "Ba?lat > al??t?r" ile kar??n?za ?kan kutuya "cmd" (win9x iin "command") yazd???n?zda kar??n?za ?kan siyah ekran?n Linux versiyonu olarak d?nebilirsiniz. Windows'daki komut sat?r? ile kk benzerlikler gsterse de ok daha geli?mi? zellikler bar?nd?r?r, ki bu sayede de i?ini bilen birisi iin Linux ile i?letilen bir bilgisayar? herhangi bir arayze gerek kalmadan ynetmek ok kolayd?r… […]

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>