Twitter'da takip et
Ana Sayfa

?lk sayfada zerinde PHP ve MySQL sunucular?m?z? al???r hale getirerek haz?rlad???m?z ki?isel bilgisayar?m?za art?k WordPress’i kurabiliriz. Bunun iin i?e nce wordpress.org‘dan WordPress’in gncel versiyonunu indirerek ba?l?yoruz. wordpress.org’un download sayfas?nda indirilmek zere haz?rlanm?? iki alternatif dosya greceksiniz. Bunlardan birisi .zip uzant?l? iken di?er .tar.gz uzant?l? olsa da her iki paketin de ieri?i ayn?d?r. Biz WordPress’i kendi PC’mize kurmak istedi?imiz iin, daha ok uzak sunuculara kurulum s?ras?nda tercih edilen .tar.gz paketi yerine .zip paketini indirece?iz.

600 kb bykl?ndeki bu dosyan?n indirilmesi tamamland?ktan sonra yine ekran?n sa? alt k?esinde, saatin yan?nda, bulunan simgesinin zerine farenin sa? tu?u ile t?klayarak ula?aca??m?z menden bu kez “ara?t?r”a t?klayarak EasyPHP’nin kurulum dizinindeki sunucu kk dizinine ula??yoruz. Biraz nce indirdi?imiz WordPress paketinin ieri?ini ula?t???m?z bu kk dizin ierisine amam?z gerekiyor. Ama i?lemi tamamland???nda burada “wordpress” adl? yeni bir dizinin olu?tu?unu greceksiniz. ?sterseniz bu klasrn ad?n? size daha uygun olan daha k?sa bir adla (rne?in; blog, wp) de?i?tirebilirsiniz.

Bu a?amadan sonra WordPress’in kullanabilece?i bir MySQL veri taban? olu?turmam?z gerekiyor. Bunun iin de yine sihirli harfi zerine sa? t?klad???m?zda a?lan menden ula?aca??m?z phpMyAdmin’den yararlanaca??z :)

phpMyAdmin’de, t?pk? EasyPHP gibi, sisteminizin dil tercihini tan?yarak sizi Trke kar??layacakt?r (e?er ingilizce grntleniyorsa dil tercihini ana sayfadan kolayl?kla de?i?tirebilirsiniz). phpMyAdmin’in anasayfas? zerinde “Yeni veri taban? olu?tur” ifadesinin hemen alt?nda bulunan kutuya WordPress iin olu?turmak istedi?imiz veri taban?n?n ad?n? giriyoruz (nemli: daha sonra buna ihtiyac?m?z olacak, bir kenara not al?n!). Burada kullanaca??n?z ad sizin iin anlaml? herhangi bir ?ey olabilir (rne?in; wordpress, blog). ?stedi?imiz ad? girdikten sonra ad? girdi?imiz kutunun hemen yan?nda bulunan kutuda, e?er seili de?ilse, “Kar??la?t?rma(Collation)” seene?ini seerek “Git” tu?una t?kl?yoruz. ??te veritaban?m?z? olu?turduk :)

Veri taban?m?z? olu?turduk fakat i?imiz burada bitmiyor, bu veri taban? zerinde tm yetkilere sahip bir de kullan?c? olu?turmam?z gerekiyor. Bunun iin phpMyAdmin ekran?n sol taraf?nda bulunan kolondaki simgesine t?klayarak anasayfaya geri dnyoruz ve biraz nce veri taban? ad?n? girdi?imiz kutunun alt?ndaki s?rada bulunan “?mtiyazlar”a t?kl?yoruz. Ynlendirildi?imiz sayfada “Yeni kullan?c? ekle” metnini bulup zerine t?klayarak yeni kullan?c? olu?turaca??m?z sayfaya gidiyoruz. Bu sayfada size uygun bir kullan?c? ad? (rne?in; wordpress, blog) ve ?ifre girmemiz gerekiyor (nemli: daha sonra her ikisine de ihtiyac?m?z olacak, bir kenara not al?n!). ?sim ve ?ifre girme i?ini tamamlad?ktan sonra “Sunucu” k?sm?n? bo? b?rak?yoruz ve bu blmn hemen alt?nda bulunan “Global yetkiler” k?sm?nda “Tmn se”e t?klayarak tm yetkilerin seili oldu?undan emin olduktan sonra en alttaki “Git” tu?una t?kl?yoruz.

Bu i?lemden sonra bizi “Yeni bir kullan?c? eklediniz” metni ile kar??layan bir sayfaya ynlendirileceksiniz. Bu sayfan?n altlar?nda “Veritaban?na zg yetkiler” blmnde “Metin alan?n? kullan” seene?ine t?klayarak ula?aca??m? seenek mensnden biraz nce olu?turdu?umuz veri taban?n? seiyoruz.

Ynlendirilece?imiz sayfada “Veritaban?na zg yetkiler” ifadesinin hemen alt?nda bulunan “Tmn se”e t?klay?p tm yetkilerin seili oldu?undan emin olduktan sonra bu blmn alt?ndaki “Git” tu?una t?kl?yoruz. Bu i?le ile birlikte art?k WordPress iin bir veri taban? ve ona eri?irken kullanabilece?i bir kullan?c? hesab? olu?turmu? bulunuyoruz, phpMyAdmin penceresini kapatabiliriz.

Bir sonraki (ve son) sayfada olu?turdu?umuz veri taban?na ait kay?tlar? WordPress’e ayar dosyas?na kayderek kurulumu tamamlayaca??z.

Sayfalar: 1 2 3

“WordPress’i kendi bilgisayar?n?za nas?l kurars?n?z?” başlıklı yazıya 78 yorum yapılmış

 1. ahmet can demiş ki:
  27 June 2008, 9:29 pm

  sevgili admin , harika bi yaz? yazmi?s?n. tebrik ederim. bir haftadan beri u?ra?maktay?m….sayende bu i?izdm…ok ok te?ekkre ederim….

  sayg?lar?mla

 2. ecank demiş ki:
  5 July 2008, 12:12 am

  Bu belge iin ok te?ekkr ederim. Tm yorumlar? okuma f?rsat?m olmad? belki ba?ka biri bahsetmi?tir. Ama ben sadece bu belgeden yararland???m iin bu problemi ve zmn buraya yazmak istedim. Bahsetti?iniz her?eyi ad?m ad?m uygulad???mda, en sonda wordpress database’e eri?emedi?ini syledi. ?ifrem ve kullan?c? ad?m ve database ad?m kesinlikle do?ruydu.

  Problem; phpmyadmin de imtiyazlarda kullan?c? yarat?rken kullan?c? ad? ve parolas?n? yazd?ktan sonra sunucu k?sm?n? bo? b?rakmamd?. nk yukarda bo? b?rak?n yazm??s?n?z. San?r?m bu bilgi yanl??. nk oras? bo? b?rak?l?nca % ifadesi ile dolduruluyor ve wordpress database e eri?emiyor. Oraya ‘localhost’ ifadesini yazd???mda her?ey dzgnce al??maya ba?lad?.

  Tekrar te?ekkrler, ok faydal? bir belge haz?rlam??s?n?z.

 3. lore demiş ki:
  22 July 2008, 9:08 pm

  Sevgili Admin ;

  Anlat?m?n?z gerekten fevkaladenin fevkinde :) ok ok te?ekkrler byk bir emek harcanm??. Ben gerekten bu i?lerin en amatrym ama sizin sayenizde sorunsuz bir kurulum gerekle?tirdim. ?imdi i? wordpress’in sunucuya nas?l kurulaca??n? ?renmeye kal?yor. Ben bunuda ara?t?r?p bir ?ekilde zerim ancak yal?n anlat?m?n?zla benim gibi cahil kalm?? insanlara yard?mc? olursan?z duam?z? al?rs?n?z :)

  Selametle…

 4. MK BLOG | Wordpress Tema Trkele?tirme Teknikleri | MujdatKorkmaz.Com demiş ki:
  25 July 2008, 9:42 pm

  […] Bu i?lem temam?z? nizleme yapmam?z? sa?lar. (Localhostun kurulumunu bilmiyorsan buradan […]

 5. MujdatKorkmaz.Com » Wordpress Tema Trkele?tirme Teknikleri demiş ki:
  31 July 2008, 9:18 pm

  […] Bu i?lem temam?z? nizleme yapmam?z? sa?lar. (Localhostun kurulumunu bilmiyorsan buradan […]

 6. Kapal?devre Siten Olsun! — blog bilgisayar internet wordpress web site demiş ki:
  11 September 2008, 8:22 pm

  […] Ad?m 2: Sonra bu kapal? devre yay?n?n? nas?l yapacaks?n?z, sitenizi nas?l kuracaks?n?z buraya >>>>> t?klayarak ?renin. Her ?ey a?k ve net bir ?ekilde anlat?lm??. O ki?i her ?eyi gayet gzel […]

 7. Faruk demiş ki:
  7 October 2008, 3:14 pm

  ad?m ad?m geldikten sonra

  http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php

  adresini browser a girdi?imde sayfa a?lm?yor. yard?m ederseniz sevinirim.

 8. MetalciL demiş ki:
  14 October 2008, 9:43 pm

  Valla tebrik ederim bu kadar gzel bir anlat?m iin..

 9. Kapal?devre Siten Olsun! | E. Ali demiş ki:
  15 November 2008, 11:56 pm

  […] Ad?m 2: Sonra bu kapal? devre yay?n?n? nas?l yapacaks?n?z, sitenizi nas?l kuracaks?n?z buraya >>>>> t?klayarak ?renin. Her ?ey a?k ve net bir ?ekilde anlat?lm??. O ki?i her ?eyi gayet gzel […]

 10. magic demiş ki:
  23 December 2008, 8:05 am

  anla??labilir anlat?m?n istedi?ime ula??rken bana ok iyi bir ?ekilde yard?mc? oldu.te?ekkrler.

 11. kerem sekin demiş ki:
  23 January 2009, 7:23 pm

  Selamlar…Arkada?lar pc format atmadan evvel yeni bir veri taban? olu?turmu? buradaki her?eyi s?ras?yla yerine getirrmi? ve wordpressi kurmu?tum. ancak ?uan (formattan sonra) yeniden bir veri taban? olu?turdum ve tekrar kurmay? denedim ad?mlar? s?ras?yla uyguluyorum ancak kurulum yapm?yor wp-config.php dosya bulunamad? diyor.wp-config-sample iersindeki bilgileri kendi kullan?c? ad?m ve ?ifremle de?i?tirdim sample dosyas?n?n ad?n? wp-config.php diyede de?i?tirdim buna ragmen ayn? hatay? veriyor yard?m ltfen !!!…

 12. ahmet demiş ki:
  28 January 2009, 6:32 pm

  ya bi?iy soracam ben bunu yapt?m ama bu adrese giremiyor yard?m l?tfen
  http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php buna i?te web sayfas? goruntulenemiyor lutfen yard?m…..

 13. Tema Tasar?mc?lar? ?in Kaynaklar | iLGinciX TEAM demiş ki:
  13 February 2009, 12:19 am

  […] EasyPHP WordPress Kurulumu / Videolu anlat?m […]

 14. Bili?im Mahallesi! » Blog Archive » Wordpress Tema Tasar?mc?lar? ?in Kaynaklar demiş ki:
  7 June 2009, 12:07 pm

  […] EasyPHP WordPress Kurulumu / Videolu anlat?m […]

 15. utku demiş ki:
  15 January 2011, 4:55 pm

  okudugum her a?amay? yapt?m ama http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php adresini sat?ra yazd?g?mda “Hata! Google Chrome localhost sitesine ba?lanamad?” die bi uyar? verio. bunu nas?l zerim?

 16. harun demiş ki:
  26 January 2011, 10:00 am

  sondaki adresi yaz?p giremeyenler adres sat?r?na http://127.0.0.1:8888/wordpress/wp-admin/install.php yazarak girin…

 17. Devrim demiş ki:
  28 March 2011, 12:22 am

  Btn ad?mlar? tek tek s?ras?yla anlat?ld??? gibi yapt?m fakat

  http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php

  bu adreste “Sunucu Hatas?” ile kar??la??yorum her?eyi silip kald?r?p tekrar ba?tan kurup btn ad?mlar? tekrar ba?tan yapmama ra?men her defas?nda ayn? hatay? al?yorum bunun sebebi ne olabilir.

 18. Onur demiş ki:
  12 August 2011, 2:06 pm

  merhaba,
  benim sorunum sizin belittiklerinizi adim adim yapmama ragmen, wp-config-sample dosyasini acip verileri degistirdigimde onu tekrar kaydedemiyorum. Bilgisayar kabul etmiyor ve buna yetkiniz yok diyor. Windows 7 kullaniyorum. Bu konuda bana yardimci olursaniz sevinirim..

 19. Ahmet Karadeniz demiş ki:
  27 September 2011, 7:17 pm

  ok te?ekkr ederim, biraz u?ra?t?rd? ama sonunda oldu. Bu arada verdi?iniz link sayfas? easy php’nin olduka eski bir versiyonunu indiriyor ve yeni srm wp ile al??m?yor. Bu yzden bu sayfay? okuyanlara easy php’nin ana sayfas?na gidip program?n gncel versiyonunu indirmelerini tavsiye ederim.

 20. hasan demiş ki:
  22 October 2011, 9:01 pm

  bende ble bi hata ?kar?yor (The requested URL /wordpress/wp-admin/install.php was not found on this server.)

  not:siz easy php sa? t?klay?p ara?t?r deyince bende hibir?ey a?lm?yor

 21. Bilgisayar Bak?m Anla?mas? demiş ki:
  16 December 2011, 11:56 pm

  A?klay?c? ve sorunsuz payla??m iin te?ekkrler

 22. bst demiş ki:
  22 February 2012, 7:22 pm

  yazd?klar?n?z? harfiyen yerine getirdim ama son olarak http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php adresini taray?c?ya yazd???mda kar??ma “This site is running TeamViewer.

  Free Port 80 for other applications in advanced settings.” yazan bo? bir sayfa ?kt?..ve bu a?lan sayfada beni teamviewer indirme sayfas?na ynlendiriyor…( bu arada dosyan?n ad?n? de?i?memi?tim, dosya ad?m wordpress, aynen sizin verdi?iniz adresteki gibi ) firefox, ie 2 taray?c?y? da denedim sonu ayn?

 23. lokman demiş ki:
  10 March 2012, 1:12 am

  dediklerinizi yapt?m en son http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php pencereye girince sayfada su uyar? mesaj? c?kt?
  Notice: Use of undefined constant E_RECOVERABLE_ERROR – assumed ‘E_RECOVERABLE_ERROR’ in c:\program files (x86)\easyphp1-8\www\wordpress\wp-load.php on line 24 Sunucunuz PHP 4.3.10 sürümü kullanıyor fakat WordPress 3.3.1 en az 5.2.4 gerektirir.
  yard?mc? olursan?z cok sevinecem…

 24. Wordpress Tema Tasar?mc?lar? ?in Kaynaklar | Sinerjik.org demiş ki:
  23 May 2012, 12:32 am

  […] EasyPHP WordPress Kurulumu / Videolu anlat?m […]

 25. brc.ay demiş ki:
  18 November 2012, 11:54 pm

  dedi?iniz her ad?m? birebir uygulad?m ama en son adresi yazd???mda Notice: Use of undefined constant E_RECOVERABLE_ERROR – assumed ‘E_RECOVERABLE_ERROR’ in c:\program files\easyphp1-8\www\wordpress\wp-load.php on line 24

  Parse error: parse error in c:\program files\easyphp1-8\www\wordpress\wp-config.php on line 22 uyar?s?n? al?yorum neden acaba ltfen yard?m eder
  misiniz?

 26. ufuk demiş ki:
  1 June 2014, 2:52 pm

  ncelikle anlat?m ?ekliniz yeterince a?k ve ba?ar?l? bir anlat?m olmu?.
  ben sorunum ise easyPHP ye sa? t?klay?p ara?t?r sekmesine t?klad???mda hibir pencerenin a?lmamas?. onun d???nda btn her ?eyi yapabildim. ama onu yapamad???m iindir ki ba?ar? olamad?m. ara?t?r tu?una bas?nca pencerenin gelmesini nas?l sa?layabilirim.?

 27. fatma demiş ki:
  15 December 2015, 11:16 pm

  parse error, expecting `T_OLD_FUNCTION’ or `T_FUNCTION’ or `T_VAR’ or `’}” in c:\program files (x86)\easyphp1-8\www\wordpress\wp-includes\pomo\entry.php on line 61

  hatas?n? al?yorum

Görüşünüzü bildirin

XHTML: Bu etiketleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>